GPBT - Photo Gallery

Media-Gallery

  • Videos
  • Renri
Ven. Shi Fa Zhao's Birthday Celebration Chanting Ceremony

Ven. Shi Fa Zhao's Birthday Chanting Ceremony

Vesak Day 2018

Vesak Day

Avalokiteshvara Bodhisattva Sutra Ceremony

Light Offerings and Bathing of the Buddha

img

Avalokiteshvara Sutra